អ្នកអនាម័យ

  • Other
  • Part time
  • Phnom Penh

Job Information

  • icon
    Salary $151 - $250 / Monthly
  • icon
    Job Level : Trainee

Job Description

– ធ្វើការមួយថ្ងៃបួនម៉ោង

– ធ្វើពីចន្ទ័ដល់សៅរ៍

– ឈប់សម្រាប់ទៅតាមប្រតិទិន

– ចេះប្រើប្រាស់សម្ភារៈសំអាត

– ម៉ត់ចត់ក្នុងការងារ

– ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសតិចទូច

– មិនទាមទារបទពិសោធន៍

Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!