អ្នកសម្របសម្រួលចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ

 • Education
 • Full time
 • Phnom Penh ,Siem Reap

Job Information

Job Description

 • គោលនយោបាយទូទៅ៖ គោររពនិងអនុវត្តតាមទស្សនវិស័យ ចក្ខុវិស័យ ទិសដៅ គោលការណ៍ និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន
 • វិន័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស៖ គ្រប់គ្រងលើវិន័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព និងធានាវិន័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អរបស់សិស្ស
 • កិច្ចការសិស្ស៖ រៀបចំនិងគ្រប់គ្រងប្រវត្តិរូប សំណុំបែបបទចូលរៀនរបស់សិស្ស សញ្ញាបត្រ បណ្ណសរសើរ លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា រង្វាន់និងការងារផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងការសិក្សារបស់សិស្សឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់នៃឯកសារនិងលិខិតបទដ្ឋាន
 • ការបង់ថ្លៃសិក្សាសិស្ស៖ ពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងទៅលើការបង់ថ្លៃសិក្សារបស់សិស្សទាំងអស់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
 • អវត្តមានសិស្ស៖ ពិនិត្យនិងតាមដានជាប្រចាំនូវព័ត៌មាននៃការមករៀនរបស់សិស្ស ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់អាណាព្យាបាលសិស្ស និងគ្រូប្រចាំថ្នាក់វិញពីមូលហេតុឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងទាន់ពេលវេលា
 • ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍៖ ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍជាប្រចាំកម្មវិធីសិក្សា តម្លៃសិក្សា យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ ចំណុចខ្លាំង ចំណុចខ្សោយនៃសាលារៀននានាដែលជាគូប្រកួតប្រជែង ហើយរាយការណ៍ជូននាយកសាលាដើម្បីដំណើរការរបស់សាលាមានភាពរីកចម្រើននិងអាចប្រកួតប្រជែងបាន
 • ទំនាក់ទំនងជាមួយមាតាបិតា៖ បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អ និងជិតសិ្នទជាមួយសិស្សានុសិស្ស មាតាបិតា អាណាព្យាបាលសិស្សគ្រប់រូប និងសម្របសម្រួលបញ្ហាផ្សេងៗមុននឹងបញ្ជូនមកថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់ ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់មាតាបិតានិងជ្រាបពីកិច្ចសាលាយ៉ាងច្បាស់លាស់

Job Requirements

 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំ ឬសញ្ញាបត្រទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍការអប់រំ
 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ៣ឆ្នាំ លើផ្នែកអប់រំ
 • មានជំនាញខាងទំនាក់ទំនង សរសេររបាយការណ៍ ការដោះស្រាយបញ្ហា និងជំនាញសម្របសម្រួលការងារ
 • មានជំនាញកុំព្យូទ័រ (Microsoft Word, Excel, & Power Point)
 • ត្រូវមានសញ្ញាបត្រគរុកោសល្យផ្នែកខ្មែរ
 • បេក្ខជនដែលកំពុងបំពេញការងារនៅតាមសេវាកម្មរបស់ អ៊ិន ធី ស៊ី គ្រុប ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!