សន្តិសុខ

 • Security / Safety
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Green Apple International School (GAIS) provides an international standard of education from Nursery to High School (K-12). The enrollment ages of students are from 2 years old. The enrollment can be reached to all local and international students. Due to our growth, GAIS is looking for qualified candidates to fulfill vacancy positions. Please do not hesitate to visit us for more detail at the location and welcome to join us in the vacancy positions below:

Job Responsibilities (ទំនូលខុសត្រូវការងារ):

 • បុគ្គលិកសន្តិសុខ មានតួនាទីទទួលខុសត្រូវរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងសនិ្តសុខ និង សុវិត្ថភាពនៅក្នុងបរិវេណ សាលារៀនជូនដល់សិស្សានុសិស្ស និងបុគ្គលិក។

មុខងារសំខាន់ៗ

 • ជួយទទួលសិស្សចូល និងចេញពីរថយន្តរបស់ឪពុកមា្តយនៅពេលសិស្សមកដល់សាលារៀន។
 • ជួយធើ្វការសម្រួលចរាចរណ៏ដល់យានយន្ត។
 • ត្រូវប្រាដកថាតំបន់ខាងមុខសាលាត្រូវសមា្អតជាប្រចាំ។
 • ជួយសម្រួលចរាចរណ៏ពេលសិស្សត្រូវការឆ្លងកាត់ផ្លូវ។
 • ជួយសម្របសម្រួលសិស្សដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីសាលារៀនក្នុងម៉ោងសិក្សា។
 • ធើ្វការល្បាតជុំវិញសាលារៀនឲ្យបានជាប្រចាំ។
 • អនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទាំងឡាយណាដែលមានភារកិច្ចជាមួយសាលារៀនអន្តរជាតិហ្រ្គីនអេបផល (បង់ថ្លៃសិក្សា រឺជួបជាមួយបុគ្គលិកសាលារៀន) តែចូលក្នុងបរិវេណសាលារៀន។
 • ត្រូវបំពេញភារកិច្ចផេ្សងទៀតដែរដាក់អោយពីជំនួយការរដ្ឋបាល ឬនាយករងរដ្ឋបាល។

Education and Requirments (កម្រិតវប្បធម៏ និងតម្រូវការ):

Contact:

 • Address: #107, Sreet 608 Corner of St.311, Sangkat Boeng kok 2,
 • Khan Toul Kok, Phnom Penh, Cambodia
 • Mr. Sam Vireak,
 • Vice-Principal for Administration & Human Resources
 • Email: Vireak_sam@gais.edu.kh
 • 010 804 546 / 023 937 937
 • https://www.facebook.com/gais.edu.kh
 • info@gais.edu.kh
 • Closing date: 28 November 2020
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!