បុគ្គលិក​ស្ម័គ្រចិត្តតា​មសហ​គមន៏ (Negotiable)

 • Architect / Builder
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Job Responsibilities (ទំនូលខុសត្រូវការងារ):

 • ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ថ្នាក់ឃុំ និ​ងភូមិ
 • ធ្វើការ​ទំនាក់​ទំនង​ និងសម្រប​សម្រួលជា​មួយសមា​ជិកក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ ​ដើម្បីប្រមូ​លទិន្នន័យ​អត្រាគ្រប​ដណ្តប់ផ្នែក​អនាម័យ​កំរិតឃុំ។
 • ចង​ក្រង​ និងធ្វើរបាយ​ការណ៍​អត្រាគ្រប​ដណ្តប់​ផ្នែកអនាម័យ​កំរិតថ្នាក់ឃុំ​ អោយទៅ​ ប្រធា​នទំនាក់ទំ​នងវិស័យ​សាធារណៈ ​និងឯកជ​នប្រចាំខេត្ត។
 • សម្រប​សម្រួល​នៅក្នុងដំណើរ​ការបណ្តុះ​បណ្តាល​កំឡុងពេល​ និងក្រោយ​ពេលប្រកាស​ឃុំបញ្ឈប់កា​របន្ទោរបង់​ពាសវាល​ពាសកាល
 • រៀបចំ​សម្ភារ ​និងឯកសា​រសម្រាប់វ​គ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​
 • ​ជួយថត​ចំលង ​និងព្រីនឯក​សារសម្រាប់វ​គ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​
 • ជួយទិញ​អាហារសំរ​ន់សម្រា​ប់អ្នកចូល​រួមវគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​
 • ជួយ​សម្រប​សម្រួល​នៅក្នុងកំឡុង​ពេលបណ្តុះប​ណ្តាល។

Education and Requirments (កម្រិតវប្បធម៏ និងតម្រូវការ):

 • កំពុង​សិក្សា​ ឬបញ្ចប់​ថ្នាក់បរិញ្ញាប​ត្រផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ ​ឬផ្នែកដែល​ទាក់ទងផ្សេង​ៗទៀត​
 • មានប​ទពិសោធន៍​ ឬគ្មានបទ​ពិសោធន៍ ​លើការងារអភិវ​ឌ្ឍន៍សហគ​មន៍ និងធ្វើកា​រតាមជនបទ ​
 • មានប​ទពិសោធន៍ ​ឬធ្លាប់រៀនអំ​ពីការប្រមូល​ទិន្នន័យគ្រួសា​រនៅតាមជនបទ​
 • មាន​សមត្ថភាព​ក្នុងការទំនាក់​ទំនងការងារ​តាមឃុំ ​និងអាចជិះម៉ូតូ​នៅតាមផ្លូវជ​នបទដាច់​ស្រយាល។

Contact Information

 • iDE Cambodia
 • cam-recruitment@ideglobal.org
 • www.ideglobal.org/cambodia
 • PO Box 1577, House 97A, Street 19BT (Ta Phon), Boeng Tumpun Sangkat, Mean Chey Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!