បុគ្គលិកផ្នែកលក់/Sales

 • Sales
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Job Description

 • ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីនៅក្នុងតំបន់ ដែលក្រុមហ៊ុនបានបែងចែកអោយ
 • ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន
 • ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន​ និងប្រមូលលុយ
 • ណែនាំពីផលិតផលថ្មី និងកម្មវិធីពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់អតិថិជន
 • រៀបចំផលិតផលអោយបានស្អាត និងពិនិត្យកាលបរិច្ឆេករបស់ទំនិញ
 • ធ្វើរបាយការណ៏ រឺទិន្នន័យពីគូរប្រកួតប្រជែង
 • ធ្វើរបាយការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៏ និងប្រចាំខែ អោយប្រធានផ្នែកលក់

Job Requirements

 • បុគ្គលិកទាំងពីរភេទ
 • អាចអានភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ ក្លាហាន និងគោរពពេលវេលា
 • មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
 • មានភាពអំណត់ និងទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារខ្ពស់

Contact Information

 • Navin
 • 0713543777
 • kabbas.limited@gmail.com
 • #4A-5A, Street #265. Sangkat Tek Laak II. Khan Toul Kok. Phnom Penh. Cambodia
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!