បុគ្គលិកផ្នែករៀបតាំងផលិតផល Merchandiser (បន្ទាយមានជ័យ)

 • Marketing
 • Full time
 • Banteay Meanchey

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Job Responsibilities:

 • *រៀបតាំងផលិតផលតាមធ្នើរឲ្យមានភាពទាក់ទាញអតិថិជន
 • *បង្កើត និងរក្សាទិន្នន័យកាលបរិច្ឆេទឯកសារការតាំងផលិតផល
 • *ស្វែងយល់និងវិភាគលើការតាំងផលិតផលរបស់ផលិតផលប្រកួតប្រជែង

Job Requirements:

 • #លក្ខ័ខណ្ឌជ្រើសរើស៖
 • មានបទពិសោធន៍ចាប់ពី ១ឆ្នាំឡើង
 • សិស្ស និស្សិតទើបរៀនចប់ ឬកំពុងបន្តការសិក្សាក៏អាចដាក់ពាក្យមកបាន
 • អាចធ្វើដំណើរចល័តបាន

Contact Person

 • Address: Phnom Penh No. 797, Corner Preah Monivong Boulevard and Street 484, Phnom Penh, Cambodia
 • Phone:031 333 7228 / 010 83 66 24
 • Email:jobs.kh@dksh.com
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!