បុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូន បាត់ដំបង​(Urgent)

 • Food & Beverages
 • Full time
 • Phnom Penh ,Siem Reap ,Sihanoukville ,Battambang ,Kampong Cham

Job Information

Job Description

 • ដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅឲ្យអតិថិជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
 • ប្រមូលលុយ និងដាក់ប្រាក់បញ្ញើរធនាគារ
 • ត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុន
 • ​ការងារផ្សេងៗទៀត

Job Requirements

 • សញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អ និង ចេះដោះស្រាយបញ្ហា
 • អាចធ្វើដំណើរចុះខេត្តបាន
 • ស្មោះត្រង់ អាចទុកចិត្តបាន និងអត់ធ្មត់Delivery growth – in Asia and beyond . Join DKSH.DKSH’s strength lies in our great diversity of services, industries, clients, products, regions and employees from various nationalities. We are proud of our people: they are the reason we are successful. Our people are the best in the industry. They are passionate about their career growth and about business success. They work as part of an energetic and committed team, positively impacting millions of lives through the products and services we provide. Join us today if you are ready to “Drive growth. Be the Difference.” With DKSH, you will experience a world of learning and development, own your career and take business responsibility and have a positive impact that touches people’s lives.
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!