ទីប្រឹក្សា ផ្នែកជំនាញក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈពេលមធ្យម (០១ រូប)

 • Management
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

Job Description

 • មានសញ្ញាបត្រចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឡើងទៅ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច គោលនយោបាយសាធារណៈ ឬសញ្ញាបត្រ ដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល
 • មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងហោច ០២ឆ្នាំ ទាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវ និងប្រធានបទការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
 • មានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងក្នុងការវិភាគ និងព្យាករចំណូល និងចំណាយសាធារណៈ កាត់តែប្រសើរ
 • បង្ហាញសមត្ថភាពក្នុងការប្រមូល និងវិភាគទិន្នន័យ
 • មានជំនាញវិភាគគោលនយោបាយ និងដោះស្រាយបញ្ហាបានទាន់ពេលវេលា កាន់តែប្រសើរ
 • មានភាពអត់តធ្មត់ និងមានលទ្ធភាពធ្វើការនៅក្រោមសម្ពាធការងារ
 • ចេះធ្វើការងារជាក្រុម និងជំរុញក្រុមទាំងមូលឱ្យសហការគ្នា
 • មានសមត្ថភាពល្អក្នុងការសរសេរនិងការនិយាយ ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។

បេក្ខជន ឬបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) និង Cover Letter តាមរយៈ Email ខាងក្រោម យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ០៥ និង ៣០នាទី ល្ងាច។ សូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ http://www.pfm.gov.kh/index.php/km/job-vacancy-kh ដើម្បីទាញយកលក្ខខណ្ឌយោងនៃមុខតំណែងនីមួយៗ។
ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ ឬអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ អគារ “គ” ជាន់ទី៧
ទូរស័ព្ទទាក់ទង : ០១០ ៧៥៨ ៥៦៩
អ៊ីមែល: huy.sovannara@pfm.gov.kh and cc: nounrathanaksambath@pfm.gov.kh

Contact Information

 • Office
 • 010758569
 • huy.sovannara@pfm.gov.kh
 • Street 92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!