ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ

  • Accounting / Finance
  • Full time
  • Phnom Penh

Job Information

Job Description

Job Requirements

– មានបទពិសោធន៍និងជំនាញផ្នែកលក់យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំនិងអាចប្រើប្រាសភាសាអង់គ្លេសបាន
– មានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងផ្តល់ពត៌មានទៅកាន់អតិថិជន
– រួសរាយរាក់ទាក់ស្មោះត្រង់និងតាំងចិត្តក្នុងការងារនិងចូលចិត្តការងារដែលមានការប្រកួតប្រជែង
– មានភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តក្នុងការប្រឹក្សាពត៌មានរាល់ផលិតផលរបស់ដាយអុិឈឺឡាយហ៍
– ក្លាហានក្នុងការជួបជាមួយអតិថិជន** អត្ថប្រយោជន៍
– ប្រាក់បៀរវត្សសមរម្យ
– ទទួលបានប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ
– ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភការធ្វើដំនើរ
– ទទួលបានឯកសណ្ឋាន
– ទទួលបានកាតទូរស័ព្ទ
– ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺ
– ធានារ៉ាប់រងសុខភាព
– ទទួលបានប្រាក់អាហារជារៀងរាល់ខែ
– ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តប្រចាំែខ ត្រីមាស និងឆ្នាំ
– មានការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម** ទីតាំង:
ធនាគារវឌ្ឍនៈ សាខាភ្នំពេញ បាត់ដំបង សៀមរាបនិង កំពង់ចាម
បើចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរCV មកកាន់Emailខាងក្រោម:
Email: hr@dai-ichilife.com.kh
Telephone: 023 955 333
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!