ជំនួយការគ្លីនិក (ចំនួន១នាក់) (Negotiable)

 • Health Care
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Education and Requirments (កម្រិតវប្បធម៏ និងតម្រូវការ):

 • មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររងផ្នែក គិលានុបដ្ឋាក
 • មានបំណងចង់ធ្វើការផ្នែកសុខភាពស្រ្តី សុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជ
 • មានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងគ្លីនិក ឬមន្ទីរពេទ្យ
 • មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសដែលអាចអានបាន
 • ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការទៅតាមទីតាំងដែលបានបញ្ជាក់

Contact Information

 • phearom.phuong@mercadiacambodia.com
 • 023 881 747
 • hr@rhac.org.kh
 • www.rhac.org.kh
 • # House 05 Street 600, Boeng Kak Ti Pir Sangkat, Tuol Kouk Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!