គ្រូបឋមសិក្សា ចំណេះទូទៅខ្មែរ (ទី១ ដល់ ទី៦) (Negotiations)

 • Education ,Teacher - < High School
 • Full time
 • Phnom Penh

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Education and Requirments (កម្រិតវប្បធម៏ និងតម្រូវការ):

គ្រូបង្រៀន បឋមសិក្សា​

 • ត្រូវមានសញ្ញាបត្រគរុកោសល្យ ឬ សញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើ
 • មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀននៅកម្រិតបឋមសិក្សាយ៉ាងតិច ៣ឆ្នាំ
 • កំពុងបង្រៀន ឬធ្លាប់បង្រៀននៅសាលាសាធារណៈ
 • ស្រលាញ់ចូលចិត្តការងារបង្រៀនក្មេង
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងអំណត់ក្នុងការងារ
 • មានចំណេះដឹងការងាររដ្ឋបាលគ្រូ

លោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យមកកាន់អាសយដ្ឋានខាងក្រោម ឬ ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខៈ ០១១​ ៧៧៧ ៨៣៥ / ០៦៩ ៨២ ៦៨ ៦៨

Contact Information

 • Human Resource
 • 011 777 835
 • britishamericanschool18@gmail.com
 • #360, Street 371, Thnout Chrum 5, Sangkat Boeng Tompun 2, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!