គណនេយ្យការដ្ឋាន ២ នាក់ $300-$500

 • Accounting / Finance
 • Full time

Job Information

 • icon
  Salary Negotiable / Monthly

Job Description

Job Responsibilities:

 • ធ្វើរបាយការណ៍ចំនូលចំណាយប្រចាំថ្ងៃ
 • កត់ត្រាការស្នើលុយចំណាយការដ្ឋាន
 • ធ្វើរបាយការណ៍ម៉ោង និង ចំនួនបើកបរទៅមករបស់គ្រឿងចក្រ ប្រចាំថ្ងៃ

Job Requirements:

 • ​ ធ្លាប់មានបទពិសោធន័ប្រហាក់ប្រហែល ចាប់ ២ឆ្នាំ
 • ចេះប្រើកុំព្យូទ័រ និង Software សម្រាប់ទំនាក់ទំនង (Facebook, Telegram, Line…etc)
 • ចេះអាន និងសសេជាភាសាខែ្មរបានល្អ
 • មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងមានទំលាប់ល្អ
Get New Job Alerts

Let us inform you about jobs YOU are interested in!